Download hier de Algemene Voorwaarden in PDF formaat

Inhoudsopgave:

Artikel  1 – Definities
Artikel  2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel  3 – Toepasselijkheid
Artikel  4 – Het aanbod
Artikel  5 – De overeenkomst
Artikel  6 – Herroepingsrecht
Artikel  7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel  8 – Verplichtingen van Fitcode International B.V. bij herroeping
Artikel  9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Fitcode International B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Fitcode International B.V.;

2.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.   Dag: kalenderdag;

5.   Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

6.   Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.   Duurzame  gegevensdrager:  elk  hulpmiddel  –  waaronder  ook  begrepen  e-mail  –  dat  de

consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op  een  manier die  toekomstige raadpleging of  gebruik  gedurende een periode die  is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.   Fitcode International B.V.: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Fitcode International B.V. en de consument wordt  gesloten  in  het  kader  van  een  georganiseerd systeem  voor  verkoop  op  afstand  van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Fitcode International BV

#FITGIRLCODE

Aranka van der Voorden

Baan 74

3011 CD Rotterdam

E-mail adres: shop@fitgirlcode.com

Kamer van Koophandel nummer: KVK 61153389 

BTW nummer: BTW NL854230919B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fitcode International B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fitcode International B.V. en consument.

2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fitcode International B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Fitcode International B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van  toepassing  zijn,  is  het  tweede  en  derde  lid  van  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Fitcode International B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit houdt met name in:

 • De prijs, inclusief btw;
 • De transportkosten;
 • Hoe de overeenkomst zal worden voldaan en welke acties hiervoor nodig zijn;
 • Of het herroepingsrecht van toepassing is;
 • De betaalmethode, transport en de implementatie van de overeenkomst;
 • De periode hoelang de consument kan beslissen of de consument het product koopt of de periode die Fitcode International B.V. vaststelt voor een prijs;
 • Waar de consument informatie kan vinden over zijn/haar aankoop;
 • De manier waarop de consument informatie kan verkrijgen over de data die hij/zij heeft gegeven tijdens het opzetten van de overeenkomst, maar ook hoe hij/zij deze data weer kan herroepen voordat de overeenkomst is volbracht;
 • De talen waarin de overeenkomst zal verschijnen;
 • De gedragsvoorwaarden waaraan Fitcode International B.V. zich dient te houden en waar de consument deze voorwaarden elektronisch kan vinden;
 • De minimale duur van een overeenkomst wanneer het gaat om een overeenkomst waarbij de overeenkomst een bepaalde tijdsperiode duurt.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.   Indien  de  consument  het  aanbod  langs  elektronische  weg  heeft  aanvaard,  bevestigt  de Fitcode International B.V. onverwijld  langs  elektronische  weg  de  ontvangst  van  de  aanvaarding  van  het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fitcode International B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fitcode International B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Fitcode International B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.  Fitcode International B.V. kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fitcode International B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.   Fitcode International B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Fitcode International B.V. waar de consument met klachten terecht kan;

b.  de  voorwaarden waaronder en  de  wijze waarop de  consument van het  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.   De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Fitcode International B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.   De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

3.   Tijdens deze periode zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Als hij/zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij/zij het product terugsturen naar Fitcode International B.V. met alle geassocieerde componenten, en, zover het mogelijk is, in de originele verpakking die in overeenkomst is met de instructies die zijn geleverd door Fitcode International B.V..

 

Voor het leveren van de producten

4.  Als het product geleverd wordt, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, zonder enige reden te geven, binnen 14 dagen beginnend op de dag dat de consument het product heeft ontvangen.

5.   Om gebruik te maken van het herroepingsrecht zal de consument zich houden aan de instructies die zijn geleverd door Fitcode International B.V..

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.   Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Fitcode International B.V..

2.   Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij/zij dit aan (een gemachtigde van) Fitcode International B.V.. Dit hoeft niet als Fitcode International B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.   De  consument  zendt  het  product  terug  met  alle  geleverde  toebehoren, indien  redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Fitcode International B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.   Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.   De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Fitcode International B.V. niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Fitcode International B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.   Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.   De  ondernemer  gebruikt  voor  terugbetaling  hetzelfde  betaalmiddel  dat  de  consument  heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

3.   Wanneer de consument heeft betaald, zal Fitcode International B.V. dit geld zo snel mogelijk terugstorten, uiterlijk 30 dagen nadat de goederen zijn geruild of na de herroeping.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.   Fitcode International B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Fitcode International B.V. dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.   Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

 

Artikel 10 – De prijs

1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.   In afwijking van het vorige lid kan Fitcode International B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Fitcode International B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na  de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.   Prijsverhogingen vanaf  3  maanden  na  de  totstandkoming van  de  overeenkomst zijn  alleen toegestaan indien Fitcode International B.V. dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.   Fitcode International B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in  het  aanbod  vermelde  specificaties,  aan  de  redelijke  eisen  van  deugdelijkheid  en/of bruikbaarheid en  de  op  de  datum  van  de  totstandkoming van  de  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Fitcode International B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.  Een door Fitcode International B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Fitcode International B.V. kan doen gelden indien Fitcode International B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

1.   Fitcode International B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Fitcode International B.V. kenbaar heeft gemaakt.

3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fitcode International B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is  overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of  indien  een  bestelling niet  dan  wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.   Na ontbinding conform het vorige lid zal Fitcode International B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fitcode International B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Fitcode International B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

1.  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn  aan    op  de  dag  nadat  de  consument  de  bevestiging  van  de  overeenkomst  heeft ontvangen.

2.       Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer  verplicht  worden  tot  vooruitbetaling van  meer  dan  50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.   De  consument  heeft  de  plicht  om  onjuistheden  in  verstrekte  of  vermelde  betaalgegevens onverwijld aan Fitcode International B.V. te melden.

4.  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Fitcode International B.V. is gewezen op de te late betaling en Fitcode  International B.V. de consument een termijn van  14  dagen  heeft  gegund  om  alsnog  aan  zijn  betalingsverplichtingen te  voldoen,  na  het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Fitcode International B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot  €  2.500,=; 10% over  de  daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.   Fitcode International B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   Klachten  over  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  moeten  binnen  bekwame  tijd  nadat  de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fitcode International B.V..

3.   Bij Fitcode International B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fitcode International B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.  Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 15 – Geschillen

1.  Op  overeenkomsten  tussen Fitcode International B.V. en  de  consument  waarop  deze  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:           

Fitcode International B.V.

#FITGIRLCODE

Baan 74, 3011 CD Rotterdam

E-mail adres: shop@fitgirlcode.com

 

–     Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] herroept/herroepen*

–     Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–     [Naam consumenten(en)]

–     [Adres consument(en)]

–     [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 Download hier het Modelformulier voor Herroeping in PDF formaat